ความหนาและขนาดอะคริลิค

 
ความหนาของอะคริลิค

ตัวอย่างอะคริลิคความหนา   0.8 – 25 mm 

อะคริลิคแบบมิลหนา

ตัวอย่างอะคริลิคแบบมิลหนา 30 – 60 mm

อะคริลิคหนา 80-100 mm

ตัวอย่างอะคริลิคหนา 80 mm
 ตัวอย่างอะคริลิคหนา 100 mm

ลิสต์รายการความหนาและขนาดของอะคริลิ
2x4 ฟุต = 63x126 cm
3x6 ฟุต = 95x185 cm
1x2 เมตร = 101x201 cm (8 มิลขึ้นไป ขนาด 100x200 cm)
4x6 ฟุต = 123x184 cm (8 มิลขึ้นไป ขนาด 122x183cm)
4x8 ฟุต = 123x245 cm (8 มิลขึ้นไป ขนาด 122x244cm)
5x5 ฟุต = 156x156 cm
4x10 ฟุต = 130x310 cm
อะคริลิคความหนา 0.8 mm (ขนาดของอะคริลิค 0.8 mm 1x1ฟุต,2x3ฟุต,2x4ฟุต)
 อะคริลิคความหนา 1 mm    (ขนาดของอะคริลิค 1 mm    1x1ฟุต,2x3ฟุต,2x4ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 1.5 mm (ขนาดของอะคริลิค 1.5 mm 3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต)
 อะคริลิคความหนา 2 mm    (ขนาดของอะคริลิค 2 mm    3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 2.5 mm (ขนาดของอะคริลิค 2.5 mm 3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 2.8 mm (ขนาดของอะคริลิค 2.8 mm 3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 3 mm    (ขนาดของอะคริลิค 3 mm    3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต) 
  อะคริลิคความหนา 4 mm    (ขนาดของอะคริลิค 4 mm    3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 4.76 mm(ขนาดของอะคริลิค 4.76 mm 3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 5 mm   (ขนาดของอะคริลิค 5 mm     3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 6 mm   (ขนาดของอะคริลิค 6 mm     3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 8 mm   (ขนาดของอะคริลิค 8 mm     3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
  อะคริลิคความหนา 10 mm  (ขนาดของอะคริลิค 10 mm  3x6ฟุต,1x2เมตร,4x6ฟุต,5x5ฟุต,4x8ฟุต,4x10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 12 mm  (ขนาดของอะคริลิค 12 mm 1x2เมตร,4x6ฟุต,4x8ฟุต)
 อะคริลิคความหนา 15 mm  (ขนาดของอะคริลิค 15 mm 1x2เมตร,4x6ฟุต,4x8ฟุต)
 อะคริลิคความหนา 18 mm
 อะคริลิคความหนา 20 mm
 อะคริลิคความหนา 25 mm
 อะคริลิคความหนา 30 mm
 อะคริลิคความหนา 40 mm
 อะคริลิคความหนา 50 mm
 อะคริลิคความหนา 60 mm
 อะคริลิคความหนา 80 mm
 อะคริลิคความหนา 100 mm

 


 Posted by at 06:28